۲۷ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف

0 دیدگاه

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف

تحقیقی بر روی اولویت‌های قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته است. كلیشه این است كه زنان مردان قدبلند را دوست دارند، یعنی مردانی كه حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان كوتاه‌قدتر را دوست دارند (برحسب قد خودشان).

نتایج نشان می‌دهد كه مردان انعطاف‌پذیری بیشتری درمورد بلندی یا كوتاهی قد طرف مقابلشان نشان می‌دهند. جالب است بدانید كه نتایج این تحقیق نشان داده است كه خانم‌ها با بالاتر رفتن سنشان بیشتر در این زمینه كوتاه می‌آیند. البته میانگین در خانم‌های سن‌بالاتر یكسان بود اما مرز بالا و پایین آن كم شده بود. در مردان الگوی چندان مشخصی به دست نیامد كه با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه افزایش یابد.

—————————————-

نمونه اطلاعات

محدوده سن ۶۵-۱۸ سال

از ۱۲۴۹ مرد

از ۱۴۵۸ زن

قد متوسط زنان در نمونه ۱۶۵ سانتیمتر

قد متوسط مردان در نمونه ۱۷۸ سانتیمتر

—————————————-

سوالی كه پرسیده شد:

چه محدوده قدی به نظر شما برای جنس مخالفتان جذاب‌تر است؟

شركت‌كننده‌ها می‌توانستند مرز بالا و پایین، بین ۱۲۰ سانتیمتر تا ۲۱۰ سانتیمتر را انتخاب كنند.

اولویت‌های قد

زنان و مردان
* میانگین متوسط قد دلخواه زنان برای مردان ۴ سانتیمتر كوتاهتر بود كه محدوده ایدآل كلی ۵/۱۲ سانتیمتر كوتاه‌تر تا ۴ سانتیمتر بلندتر بوده است.
* میانگین متوسط قد دلخواه مردان برای زنان ۲۰ سانتیمتر بلندتر بود كه محدوده ایدآل كلی ۵/۱۳ سانتیمتر بلندتر تا ۵/۲۶ سانتیمتر بلندتر بوده است.

زنان كوتاه‌قد
* قد متوسط ۱۵۶ سانتیمتر
* قد بین ۱۷۰ سانتیمتر تا ۱۸۲ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
* اولویت متوسط گروه ۱۷۸ سانتیمتر بوده است

زنان با قد متوسط
* قد متوسط ۱۶۵ سانتیمتر
* قد بین ۱۷۵ سانتیمتر تا ۱۸۷ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
* اولویت متوسط گروه ۱۸۲ سانتیمتر بوده است

زنان بلندقد
* قد متوسط ۱۷۴ سانتیمتر
* قد بین ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۹۳ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
* اولویت متوسط گروه ۱۸۸ سانتیمتر بوده است

زنان به طوركل
* متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌كلی ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۸۳ سانتیمتر بوده است.
* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد.
* هرچه زنان كوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان برای مردان بالاتر است.

مردان كوتاه‌قد
* قد متوسط ۱۶۹ سانتیمتر
* قد بین ۱۵۷ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند
* اولویت متوسط گروه ۱۶۵ سانتیمتر بوده است

مردان با قد متوسط
* قد متوسط ۱۷۸ سانتیمتر
* قد بین ۱۶۰ سانتیمتر تا ۵/۱۷۶ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند
* اولویت متوسط گروه ۱۶۸ سانتیمتر بوده است

مردان بلندقد
* قد متوسط ۱۸۷ سانتیمتر
* قد بین ۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۸۰ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند
* اولویت متوسط گروه ۱۷۱ سانتیمتر بوده است

مردان به‌طور كل
* متوسط قد ایدآل زنان برای مردان به‌طور‌كلی ۵/۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر بوده است.
* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد (درست مثل زنان).
* فقط مردان كوتاه‌قد به طور متوسط زنان بلندقدتری را ایدآل می‌دانستند، مرز بلندترین در محدوده ایدآل مردان برایمردان با قد متوسط و بلند پایین‌تر از قد متوسط هر گروه است.

خلاصه
اگر تفاوت‌های قد مردان و زنان را درنظر بگیرید (مردان بلندتر هستند)، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف تقریباً متضاد است. به‌طور متوسط زنان ترجیح می‌دهند كه طرف‌مقابلشان ۸/۰ سانتیمتر تا ۱۴ سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد (این میزان قبل از حساب كردن متوسط مقدار، ۵/۱۳ تا ۵/۲۶ سانتیمتر بوده است).

مردان ترجیح می‌دهند كه زنان ۵/۱۲ تا ۴ سانتیمتر از آنها كوتاه‌تر باشند. درنتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌طورمتوسط ۵/۲ سانتیمتر وسیع‌تر است. این ۵/۲ سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول است.

بنابراین، مردان گزارش می‌كنند كه به سمت زنان بلندقدتر جذب می‌شوند درحالیكه برای زنان این مسئله در جهت متضاد صادق نیست. اولویت قابل‌قبول برای زنان كمی بالاتر از قد متوسط جنس خود آنها است. از دیدگاه تكاملی این كاملاً با عقل جور درمی‌آید.

انتخاب اولویت در هر جنسیت باید برعكس باشد و در مردان انعطاف‌پذیری بیشتری دیده می‌شود زیراكه زنان قدرت انتخاب قوی‌تری اعمال می‌كنند.

نتایج این تحقیق كاملاً با نتایج به‌دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت می‌كند. در تحقیقی كه توسط گیلیس و آوریس در ۱۹۸۰ انجام گرفت، فقط در ۲ زوج از ۷۲۰ زوج مرد كوتاه‌تر از زن بود. در تحقیقی كه توسط هانسلی در سال ۱۹۹۴ انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند كه ۱۸۲ سانتیمتر قد داشتند. در تحقیق كمرون در سال ۱۹۷۸، ۱۰۰ درصد از زنان اعلام كردند كه دوست دارند با مردانی باشند كه ۱۰ سانتیمتر از نه بلندتر باشند.